Schreefgroot02
Schreefgroot04

Colofon Schreef

proza en poëzie voor liefhebbers, door liefhebbers
ISSN 1386-548X
ledenblad van de Vereniging Taalpodium, Utrecht
verschijnt 4 keer per jaar

Voortzetting van Poëziekajé = ISSN 1382-1091

Redactie
Annelize van Dijk, Werenfried Griffioen (hoofdredacteur ad interim)
Vormgeving en lay-out: Peter de Bie
Druk en verzending: Editoo, Veenendaal

Redactieadres: schreef@taalpodium.nl

Gedelegeerd uitgever: bestuur van de vereniging Taalpodium
Auteursrechten: zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteursrechthebbenden mag niets uit deze uitgave overgenomen worden, niet in druk, repro, digitaal, noch via de ether of digitale omroeptechnieken, noch elke andere techniek , behoudens de uitzonderingen bij wet gesteld. © Nederlandse Auteurswet 1912.

Verspreiding
per gratis abonnement aan de leden van de Vereniging Taalpodium
losse nummers, zover voorradig, op aanvraag tegen kostprijs, vermeerderd met de verzendkosten.

Redactiestatuut
Uitgever en redactie werken bij de realisatie van dit blad samen zoals geregeld in het redactiestatuut. De redactie werkt zelfstandig en zonder controle vooraf. De uitgever stelt het beleid vast en is belast met de financiële exploitatie.

Manuscripten
Een belangrijk deel van de inhoud van Schreef komt tot stand door inzending van manuscripten en beeldmateriaal door de leden van de vereniging. Voor de kans op plaatsing dienen inzenders zich aan de richtlijnen te houden. 

Bekostiging
Redactie, redactionele medewerkers en onze auteurs ontvangen geen geld voor hun werk. De druk- en verzendkosten worden gefinancierd uit de ledencontributie en giften. De Vereniging Taalpodium is de Gemeente Zeist buitengewoon erkentelijk voor haar financiële ondersteuning.

Vastgesteld en gepubliceerd per 1 januari 2024

Sponsors, subsidiënten en samenwerkingspartners: